ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠰᠣᠹᠲ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠳᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ︽ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠰᠣᠹᠲ ᠢ︾ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠤᠮ᠃

ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠢᠳᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠠᠢᠲ ᠬᠢᠬᠦ ᠦᠶᠡᠰ᠂ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠢᠭ ︵ᠹᠣᠨᠲ︶ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠧᠺᠷᠤᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ IE ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠭᠣᠣᠯᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠺᠣᠳ᠋ ᠢ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠥᠲᠥᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠴᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠠᠢᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠶᠠᠭ ᠡᠨᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠣᠯᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠨ ᠰᠠᠢᠲ ᠹᠣᠨᠲ ︵ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠢᠭ︶᠂ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠢᠪᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠪᠣᠰᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠪ ᠢ (HTML5) ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠯ᠎ᠡ᠃

ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠲᠤᠰ ᠰᠠᠢᠲ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨᠪᠠᠯ᠂ ᠨᠡᠩ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠢᠮᠳᠠ᠂ ᠤᠯᠠᠮ ᠴᠢᠨᠠᠷᠯᠢᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢ ᠬᠦᠰᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠤ ᠢᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢ ᠰᠠᠢᠨ ᠮᠥᠴᠡᠯᠭᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠩ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠠᠢᠲ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠩ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠠᠢᠲ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠠᠮ ᠰᠠᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠳ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠤᠤ᠃

ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠹᠣᠨᠲ ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

  • ᠵᠢᠵᠢᠭ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠹᠣᠨᠲ ᠤᠨ ᠹᠠᠢᠯ ᠤᠳ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠹᠣᠨᠲ ᠤᠨ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢ ᠮᠦᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠷᠪᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
  • ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ᠂ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠹᠣᠨᠲ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠶᠠᠭ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠢ ᠹᠣᠨᠲ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠬᠢᠴᠡᠲᠡᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠴᠦ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠴᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠢᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠭᠡᠢᠰᠬᠡᠪᠡ᠃
  • ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠦᠬᠦ ᠰᠠᠢᠲ ᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠂ ᠣᠳᠣ ᠪᠢᠳᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ᠂ ᠤᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠱᠤᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠢᠭ ᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢᠲᠠᠢ᠃
  • ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠶᠠᠭ ᠣᠳᠣ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠭᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠺᠣᠳ᠋ ᠲᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯᠬᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠹᠣᠨᠲ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠎ᠺᠣᠳ᠋ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠺᠣᠳ᠋ ᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢᠲᠠᠢ᠃

ᠬᠣᠶᠠᠷ᠂ ︽ᠴᠠᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ︾ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠴᠠᠨᠠᠢ᠂ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠶᠠᠨ᠃ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠮᠠᠯᠲᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠵᠤ᠂ ᠮᠥᠨ ᠵᠠᠮ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠃ ᠶᠠᠭ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠳᠦ ᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠥᠨᠥᠳᠦᠷ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢ ᠪᠣᠳᠣᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠢᠮᠦ ᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠤ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠢᠪᠡᠬᠦ ᠰᠣᠹᠲ ᠲᠠᠭᠠᠨ ︽ᠴᠠᠨᠠᠢ︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠭᠪᠡ᠃

ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
  • ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠲᠤᠰ ᠰᠣᠹᠲ ᠬᠥᠲᠥᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠂ ᠲᠣᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠪᠡ᠃ ᠬᠥᠲᠥᠴᠢ ᠳᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠪᠴᠢ ᠳᠠᠷᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠨᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠳᠠᠷᠤᠪᠴᠢ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠲᠣᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠳᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠭᠡ ᠥᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠳᠠᠷᠤᠪᠴᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠢᠵᠢᠯ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠠᠪᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠰᠠᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠭᠡ ᠥᠭᠴᠦ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ᠃
  • ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠢ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠪᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠳᠠᠳᠰᠠᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠭᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠧᠺᠷᠣᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠪᠣᠰᠣᠭ᠎ᠠ Bootstrap

http://getbootstrap.com say: Bootstrap is the most popular HTML, CSS, and JS framework for developing responsive, mobile first projects on the web. ᠡᠨᠡ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ Twitter ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠣᠰᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠪ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠢᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠡᠳᠬᠡᠵᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

Bootsrap ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ᠂ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠨᠣᠮ ᠴᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠮᠠᠲᠧᠷᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠨᠣᠮ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠰᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠪ ᠲᠦ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠦᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠶᠤᠮ᠃

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠢᠲ ᠶᠠᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠡ᠂ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ Bootstrap ᠰᠢᠤ‼

10 thoughts on “ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠰᠣᠹᠲ”

  1. ᠴᠠᠨᠠᠢ᠂ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠶᠠᠨ᠃ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠮᠠᠯᠲᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠵᠤ᠂ ᠮᠥᠨ ᠵᠠᠮ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠃ ᠶᠠᠭ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠳᠦ ᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠥᠨᠥᠳᠦᠷ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢ ᠪᠣᠳᠣᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠢᠮᠦ ᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠤ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠢᠪᠡᠬᠦ ᠰᠣᠹᠲ ᠲᠠᠭᠠᠨ ︽ᠴᠠᠨᠠᠢ︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠭᠪᠡ᠃                                                       

  2. ᠡᠨᠡ ᠲᠢᠭ  ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖
    ᠪᠢ ᠮᠤᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠲ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ  ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠠ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠦ︖

ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ ᠦᠯᠡᠳᠡᠬᠡᠬᠦ

ᠲᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠢᠯ ᠢ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃ * ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠣᠯ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃