ᠲᠠᠯᠴᠢᠷ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠠᠢᠯ ᠬᠠᠶᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠷᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠦᠭᠡ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃

← Back to ᠲᠠᠯᠴᠢᠷ